Menu

小丑

小丑

小丑

#1739
tatree
小丑,希斯萊傑+瓦昆菲尼克斯。
Joker, combination of Heath Ledger and Joaquin Phoenix.

歡迎預約諮詢
Booking available through DM.
Nā beh chhiâu sî-kan thó-lūn ē-tàng ti̍t-chiap thoân Direct message hō͘--góa.
#tattoo #realism #joker #jokertattoo #dc #dctattoo #batman #batmantattoo #darkknight #heathledger #joaquinphoenix #kaohsiungtattoo #kinmentattoo #kinmen #kaohsiung #taiwan #高雄 #高雄刺青 #台灣 #台灣刺青 #金門 #金門刺青 #小丑 刺青 #小丑
Article comments
Log in member promul

Recommended topics

TW